БГ КНИГИ      АПАРТАМЕНТИ ПОД НАЕМ
Обяви за работа в Сливен от bg-rabota.com

Обяви за работа

Юрист

Обява за работа за "Правни и Юридически Услуги", публикувана на 31.08.2023 , разгледана 4056 пъти


НЕАКТИВНА
Държавната агенция за закрила на детето е единственият специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол за осъществяване на държавната политика по дейности за закрила на детето в Република България.
Основните дейности на Агенцията се изразяват в разработване на единна и координирана държавна политика за закрила на детето; разработване и контролиране изпълнението на национални и регионални програми за осъществяване закрилата на детето; организиране проверки за спазване правата на детето. Агенцията участва в разработването на подзаконовите нормативни актове към Закона за закрила на детето и други .
Във връзка със сключен административен договор № BG05SFPR002-2.004-0001-C01 -“Надграждане на капацитета на системите за закрила на детето” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 Държавната агенция за закрила на детето търси да назначи юрисконсулт за обезпечаване на дейността на ДАЗД по успешното провеждане на проектните дейности.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
• Предоставяне на консултации по правни въпроси, свързани с дейностите по проекта;
• Изготвяне на договори, споразумения, покани и други документи, свързани с дейността на ДАЗД по проекта;
• Изготвяне на документи за административни и съдебни производства – искови, обезпечителни и изпълнителни, както и активно участие в тях.
• При необходимост ще осъществява и процесуално представителство;
• Участие в изпълнението на международни проекти, финансирани от двустранни и многостранни програми, програми и фондове на ЕС, в т.ч. Кохезионен фонд, Структурни фондове, Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство и други донорски инициативи;
• Участие в комисии за провеждане на обществени поръчки, както и подготовка на документи /оферти/ за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки;
• Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.


Специфични изисквания за длъжността:

• Специалност „Право“ и придобита юридическа правоспособност по чл. 294 от Закона за съдебната власт.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
• Опит в изпълнение/управление на проекти - минимум 3 /три/ години опит в изпълнението на проекти и/или сходен тип дейности на тези;
• Условия на заетост: ПЪЛЕН работен ден
• Висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност;
• Минимум 3 години професионален опит;
• Отлично познаване на нормативната уредба в областта на административното, търговско, облигационно, трудово, вещно, гражданско право.
• Знания и опит в областта на Закона за обществените поръчки, ЗУСЕСИФ;
• Владеене на чужд език – английски език, всеки допълнителен език ще се смята за предимство;

• Отлична компютърна грамотност;

• Умения за работа с електронни системи – ИСУН и/или др. сходни;

• Способност за работа в екип и поемане на инициативност;

РАЗМЕР НА ОСНОВНАТА ЗАПЛАТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА – не по-малка от 780 лева.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ:
• Диплома за висше юридическо образование;
• Удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
• Копие от трудова книжка/служебна книжка за удостоверяване на професионален стаж по специалността;
• CV европейски формат;
• Препоръки/референции и др. доказващи професионален опит;

Обявата е видима на сайта на ДАЗД и на интернет адрес https://bg-rabota.com/

Документите за кандидатстване се подават лично на адрес: гр. София, ул. Триадица №2, приемна ДАЗД или на електронен адрес: sacp@sacp.government.bg. Подаваните по електронен път документи да бъдат подписани с електронен подпис на кандидата. Документи се подават в десет дневен срок от обявяване на свободната позиция , но не по – късно от 17,30 часа на 15.09.2023 година..
.
За информация телефон: 02/9339022 – главен експерт в дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване".Град: Всички

Телефон: 02/9339022

Имейл: sacp@sacp.government.bg

Лице за контакти: Семра Сюлейман


« назад